در این روش گرافت های مورد نیاز از ناحیه بانک موی فرد به صورت دستی توسط پانچ دستی برداشت می شوند. از معایب این روش به دلیل بزرگ بودن سر پانچ برداشت اغلب اسکار محل برداشت در ناحیه پشت سر باقی می ماند و با توجه به احتمال آسیب زدن به ریشه موها امکان برداشت بالا در این روش وجود ندارد در واقع حداکثر در هر جلسه ۵۰۰ گرافت در یک روز و تعداد ۱۵۰۰ گرافت طی ۳ جلسه امکان برداشت و کاشت وجود دارد. اغلب موهای کاشته شده در این روش به صورت عروسکی و چند تایی رشد می کنند که باعث میشود ظاهر جالب نداشته باشند. این روش نیز اغلب منسوخ شده و بیشتر در کنار روش FUT به اسم روش نوین ترکیبی بکار می رود.