از جمله روش های بسیار جدید برای کاشت مو در افرادی با بانک موی ضعیف می باشند. اغلب نواحی اطراف قفسه سینه, ریش, ران و کمر از جمله نقاطی هستند که برای بانک مو انتخاب می شوند. موهای برداشته شده از بدن اغلب بین موهای قبلی و یا ناحیه پشت سر جهت دیده شدن ظاهر طبیعی کاشته می شوند. موهایی که از قفسه سینه روی سر کاشته می شوند دارای سرعت رشد بیشتری و طول بلندتری نسبت به قبل خواهد بود ولی در اغلب موارد ناپایدار بوده و طول عمر کمتری نسبت به موهای برداشته شده از ناحیه سر خواهد داشت. این روش بسیار وقت گیر بوده و نتایج آن غیر قابل پیش بینی است. در این روش ناحیه بانک مو حتما باید تراکم و کیفیت فیزیکی خوبی برخوردار باشد. چون به هرحال بخشی از موهای کاشته شده به دلیل عدم سازگاری فولیکول با پوست سر رشد نمی کنند. ممکن است کیفیت عمل حتی تا ۵۰% باشد. بهتر است اول ناحیه کوچکی برای فرد به صورت تست انجام شود و درصورت گرفتن پیوند و عدم باقی ماندن اسکار اقدام به برداشت کامل ناحیه گردد.